تک بیتی ها

ای عشق ، بهار بی خزانم

عطر خوش تنگ آشیانم

****

چو نیلوفر به دور عشق خوبان

بپیچ تا می توانی ماه تابان

*** .

راه عشقست نازنینم پیچ پیچ

زندگی عشقست و دیگر هیچ هیچ

***

زندگی جاریست همچون رودها

بی تو اما نیست شوق از سودها

***

ایران وطنم ،خون بدنم

جانم که رود ، خاکش کفنم

***

بهتر ز شرف جان پدر ، هیچ هنر نیست

آری گوهری به ز شریفی به گذر نیست

***

به سنگ بیستون نقشی عیانست

که کوهی می کند گاهی نگاهی

***

چه نویسم از جدایی که فراق کُشت ما را

به زمانه کوه بودیم و شکست پشت ما را

***

خالی از عشق وجودم شد و هنگام وداع

هنگام وداع از وطن و ملک وفا

بی تو


من و تنهایی و شب های دراز

آسمان سیه و این همه راز

من و غم های غریبی و جفا

تو و افسونگری و عشوه و ناز

من و خورشید و فنا از پی هم

انفجاری و حیاتی آغاز

من و در آتش هجران و فراق

و تو در نیمه ی تاریکی باز

من و دیوانگی و غربت و خاک

مردمانی سوی برگشتی مجاز

من و چون ذره ای آخر به فضا

بی تو و در پی تو به سوز و به گداز